Aviaun Qantas husi Austrália hatún tan Timoroan no Estranjeiru Na’in-20 iha Aeroportu Prezidente Nicolau Lobato

by -411 views

Timor Post (24/03/2021)—Aviaun ho marka Qantas Spirit of Austrália VZLH-XZG hatún tan pasajeirus timoroan ho estranjeiru na’in-20 iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato, Komoro, Dili, ohin iha oras tuku 11:28 OTL.

Timoroan sira ne’e nu’udar traballadór Seasonal Worker Program (SWP) ne’ebé kontratu servisu hotu ona.

Tun husi aviaun pasajeiru sira kumpri protokolu COVID-19 forma tuir lina hodi hala’o desinfeta ba sira no sasan sira. No ekipa husi Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) kontinua kedas halo teste temperatura molok pasa revista ba sira nia pasaporte no lori ba kumpri kuarentena ne’ebé governu prepara tiha ona.

Tuir orariu neebe iha aviaun nee sei fila ba Austrália tuku 13:20 OTL, tula mos pasajeiru sanulu resin tolu hui Dili ba Austrália

Iha loron Sábadu (20/03/2021) aviaun airasia.com husi Malázia transporta uluk traballador husi Xina kuaze atus rua hatun iha Aeroportu Prezidente Nicolau Lobato.

Jornalista Cesário de Sousa

Editór Noémio Falcão

No More Posts Available.

No more pages to load.