Aviaun Euro Atlantic Hatun ona Timoroan no Estranjeiru Hamutuk 164 iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato

by -211 views

Timor Post (15/03/2021)—Aviaun Euro Atlantic, ohin dader maizumenus tuku 6 liu, hatun ona pasajeirus timoroan no estranjeiru inklui professor/a Portugues hamutuk 164 iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Komoro, Dili.

Husi total pasajeirus ne’e, na’in-93 estranjeiru no na’in-71 timoroan.

Aviaun ho Boeing 767-300 ne’e sai husi Portugal horiseik Domingu loron 14/03/2021.

Ba Timor Post, Vise-Koordenadóra Forsa Tarefas Prevensaun no  Mitigasaun Covid-19, Doutora Odete da Silva Viegas haktuir, pasajeiru hirak ne’e ekipa husi Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) tula kedas husi Aeroportu Komoro ba kumpri kuarentena ne’ebé governu estabelese ona durante ne’e. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.