Aviaun Airasia hatun ona Xineza Na’in-154 iha Aeroportu Komoro, Ekipa Konjunta Tula ba Kuarentena iha Likisa

by -270 views
Foto TP: Maria Lízia

Timor Post (20/03/2021)—Aviaun Airasia.com  ho marka 9M-AGH husi nasaun Malázia tula pasajeirus xinez hamutuk na’in-154 hatun ona iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato, Dili, lorokraik ne’e oras tuku 17:00 OTL.

Ekipa konjunta husi Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ne’ebé preparadu halo kedas desinfektan hahú husi aviaun laran tún to’o rai molok tula kedas ema hirak ne’e ba kumpri kuarentena iha Kampaun Tibar Ulmera (Likisa) no na’in ida mak iha Otel Golgot, Dili.

Tuir informasaun xinez hirak ne’e maioria traballador iha kompañia ne’ebé halo kontrusaun ba Portu TIbar.

Iha loron 15/03/2021, Aviaun Euro Atlantic, tula pasajeirus timoroan no estranjeiru inklui professor/a Portugues hamutuk 164 hatun iha Aeroportu no kumpri kuarentena iha otél sira iha Dili laran.

Jornalista Cesário de Sousa

Editór Noémio Falcão

No More Posts Available.

No more pages to load.