Autoridade Munisipál Monta Ekipamentu Sonoro iha Merkadu Same

by -410 views

MANUFAHI—Prezidente Komisaun Tekniku Corona Virus (COVID-19) Munisipíu Manufahi entrega ekipamentu sonoro ne’ebé kompostu husi toa rua, amplifier ida no fiu metru 50 rolu-rua ba Ekipa Jestaun Merkadu Same hodi monta iha merkadu.

Objetivu husi asaun ne’e hodi anunsia mensajen ne’ebé prepara ona husi governu liuhusi Ministeriu Saúde (MS) konaba prevensaun no metigasaun COVID-19 iha Merkadu Same.

Prezidente Komisaun Tekníku COVID-19 no atual Prezidente Autoridade Munisipíu Manufahi (PAMM) Arantes Isaac Sarmento hatete, nia parte hili fatin ida ne’e tanba bele fó avizu bebeik ba negosiante no konsimudór atu bele iha konsiénsia di’ak liu ba saúde públiku.

Iha oportunidade Arantes husu ba populasaun tomak atu kumpri nafatin regra sira saúde públiku nian liuliu fase liman bebeik ho sabaun.

Iha merkadu Same, autoridade sira prepara mós bee iha tanke kompleta ho sabaun hodi ema hotu ne’ebé asesu ba merkadu tenke fase liman.

“Ita fase liman ho sabaun bainhira sai husi uma no ba iha fatin públiku sira tenke tau atensaun nafatin atu fase liman, uza maskara no mantein distánsia sosial no distánsia fíziku,” Arantes subliña bainhira entrega ekipamentu ba Ekipa Tékníku Jestaun Merkadu Same, Kuarta, (16/05/2020) iha Eedifisiu Ekipa Jestaun Merkadu Same. (lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.