Arsenio Hato’o Relatóriu Ikus ba Primeiru Ministru

by -496 views

Timor Post (09/06/2020)—Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKop) Arsenio Pereira da Silva hato’o relatóriu ikus durante nia mandatu ba Primeiru MInistru Taur Matan Ruak, hafoin nia aprejenta karta rejignasaun husi pozisaun ne’e iha loron 26/05/2020.

Hafoin hato’o relatóriu ba Primeiru Ministru, ba Jornalista sira, Arsenio subliña, relatóriu ne’ebé nia hato’o ba Primeiru Ministru liuliu ba servisu hotu ne’ebé nia hala’o tuir programa governu nian ne’ebé hetan aprovasaun iha Parlamentu Nasionál.

Arsenio dehan, sorumutu ne’e Primeiru Ministru maka organiza hodi partilla informasaun kona-ba servisu durante ne’e, maibé nia aproveita lori kedas ho relatóriu ikus, tanba bainhira nia aprejenta karta rejignasaun nia promete atu hatama relatóriu ba Primeiru Ministru.

“Tanba ne’e mak ha’u mai lori kedas ha’u nia relatóriu liuliu relatóriu narativu ne’ebé mak ha’u prepara durante ne’e liuliu implementasaun programa governu iha tinan 2019 ninia,” Arsenio hatete.

Nia haktuir, Primeiru Ministru mós kontente ho relatóriu ne’ebé hato’o ho detallu tebes ho tékniku.

Iha oportunidade Arsenio ba Jornalista sira haktuir, durante nia mandatu konsege produz ona produsaun agríkola hamutuk tonelada 600 liu iha timor laran toma no agora tau hotu ona iha Sentru Koperativu Multisektoral.

No programa seluk mak hanesan boagovernasaun iha Secoop nia iha tinan 2019 nia no oinsá atu halo implementasaun no servisu iha administrasaun sira hotu nune’e mós orsamentu iha mak ba Secoop durante ne’e no ezekuta hira ne’e mós iha hotu relatoriu ne’e.

Enkuantu Secoop mós rezista ona kooperativa atus ida resin ho kooperativa oioin, no ema ne’ebé mak envolve koperativa laran ne’e kuaze 100 mil ital iha ramus kooperativu oioin ne’e.

Maibé ba  produsaun nia ne’e iha ema involve iha laran ne’e timoroan rihun 72 iha timor laran tomak hosi feto no mane.

Atu hakotu nia dehan, hasoru malu ohin ne’e la’ós hanesan despedida tanba sira sei hein membru governu foun ne’ebé mai atu troka sira ne’e iha ona mak sira foin sai.

Jornalista: Jaime Pires

No More Posts Available.

No more pages to load.