Arsenio Bano Ameasadu Kadeia Tinan Tolu, Falta Dala Rua Ona iha Julgamentu no TDO atu aplika Mandadu Detensaun

by -138 views

Oekusi-Tribunal Distrital de Oe-cusse (TDO) notifika atual Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oe-cusse Ambeno (RAEOA), Arseno Paixão Bano sai arguidu ba kazu Ofensas Integridade Fizika Simples ne’ebe komete iha 2019.

Kazu ne’e, arguidu Arseno Bano ho sira seluk komete iha fulan Maiu 2019 tanba baku vitima Domingos Nessi iha area Padimau-Oekusi bainhira vitima ba sosa pulsa eletrisidade nian.

Akontesimentu ne’e, vitima hetan kanek iha parte hirus matan tanba baku hosi arguidu nain 3 hanesan Rui Bano, Meta Bano ho Arseno Bano depois kontinua buti vitima ninia kakorok to’o maran.
Tanba ne’e, Tribunal Distrital Oe-cusse notifika arguidu sira inklui atual prezidente RAEOA Arseno Bano kontra lei kodigu penal artigu 145 konaba Ofensas Integridade Fizika Simples.

Tuir informasaun ne’ebe Timor Post asesu iha Tribunal Distrital Oe-cusse katak, kazu ne’ebe mak arguidu Arseno Bano ho arguidu sira seluk komete ne’e kontra lei kodigu penal artigu 145 konaba Ofensas Integridade Fizika Simples konjugadu artigu 30.2 kodigu penal Timor-Leste nian.

Tribunal Distrital Oe-cusse bolu arguidu sira inklui Arseno Bano dala rua ona atu tuir julgamentu, maibe arguidu Arseno Bano rasik la partisipa iha prosesu julgamentu ne’e.

Julgamentu dahuluk monu iha loron 19 fulan Marsu 2020 maibe arguidu Arseno Bano la partisipa no julgamentu daruak iha loron 03 fulan Juñu 2020 mas arguidu ne’e nafatin la marka prezensa entaun adia fali ba loron 07 fulan Juli 2020.

Maibe iha loron 07 fulan Juli ne’e kuandu arguidu ne’e nafatin la marka prezensa tan, entaun ne’e kontra lei no tenke halo detensaun atu nune’e bele ajuda prosesu julgamentu lalais.

Tan ne’e, autoridade judisiariu tenke halo mandadu detensaun bazeia ba artigu 217.2 kodigu prosesu penal Timor-Leste nian.

Kazu konaba Ofensas Integridade Fizika Simples ne’e ninia pena prizaun tinan 3 ou bele multa, maibe multa ne’e depende arguidu ninia rendimentu loron ho fulan nian.

“Nia pena prizaun ne’e to’o tinan 3 ou multa, maibe multa ne’e kalkula depende arguidu nia rendimentu loron ho fulan,” haktuir fonte konfirmadu ida ne’ebe hala’o servisu iha Tribunal Distrital Oe-cusse ba Timor Post iha fatin ida iha Oekusi, kinta (18/07).

Entretantu, reprezentante familia vitima, Abrão Nessi hatete, parte vitima nafatin ejize atu kazu ne’e tenke la’o ba oin nune’e tribunal mak foti desizaun.

“Ami hakarak kazu ne’e ba oin nafatin nune’e ita bele haree desizaun tribunal nian ne’e oinsa,” hatete reprezentante familia vitima Abrão Nessi ba Timor Post liuhosi telefone, kuarta (17/06).

Nia konta katak, advogadu hosi arguidu sira nian ne’e hakarak arguidu sira fo deit osan atu taka kanek sira ne’ebe mak vitima sofre ba ne’e, maibe familia hosi parte vitima lakohi tanba kazu hanesan ne’e tribunal mak tenke foti desizaun.
Maun hosi vitima Domingos Nessi ne’e haktuir, kronolojia hosi problema ne’e vitima Domingos Nessi sai hosi uma area Fatu-Sene atu ba sosa pulsa eletrisidade iha Padimau.

Hafoin sosa tiha pulsa ahi eletrisidade ne’e ema ida mak bolu vitima Domingos Nessi katak ba hatan lai, entaun vitima fila no to’o iha fatin ema bolu ne’e mak arguidu Rui Bano ba losu kedas vitima ninia savi motor nian no tuku kedas vitima iha parte kotuk nian.

Enkuantu arguida Meta Bano foti telefone hodi dere ba ninia maun arguidu Arseno Bano hodi mai atu sira hamutuk baku lisuk vitima to’o kanek iha fatin akontesimentu no derrepente karreta ida ba mak leno kona sira ho lampa kerreta nian hafoin arguidu sira husik hela vitima ne’e.

Nia dehan, kazu ne’e bainhira akontese parte polisia la foti asaun ruma hodi halo prevensaun no halo kapturasaun ba arguidu sira tanba tauk hela arguidu Arseno Bano.

Enkuantu kazu ne’e, Timor Post konfirma ona arguidu Arseno Bano liuhosi media sosial Whatsap maibe seidauk fo resposta. (oro)

No More Posts Available.

No more pages to load.