Arsebispu Suspende Misa to’o 28 Marsu Hodi Hein Desizaun Konferénsia Episkopál Timorense

by -231 views

DILI—Arsebispu Metropolita Dili, Don Virgílio do Carmo da Silva foti ona desizaun relasiona ho atake virus corona hahú tama iha Dili, hodi suspende misa sira hotu hahú husi loron Domingu to’o Sábadu (22-27/03/2020).

Arsebispu subliña, desizaun ida ne’e nia foti imediata hodi hein Konferénsia Episcopal Timorrense ne’ebé inklui Bispu Dioseze Maliana no Baucau.

“Coronavirus realidade ida ona iha Timor Leste. Tuir informasaun husi Ministériu Saúde iha loron 21/03/2020 katak, COVID-19 deteta ona iha Timor Leste. Virus ne’e fasil da’et husi ema ba ema. Tanba ne’e ha’u ata hola medidas atu evita virus ne’e habelar iha komunidade timoroan sira leet, hodi hein desizaun ikus husi Konferénsia Episkopál Timorense,” Arsebispu ofisialmente fó sai komunikadu Pastorál iha Sekretariadu Kámara
Ekleziastika Lesidere Dili, iha loron Sabadu (21/03/2020).

Tanba ne’e, Arsebispu haktuir, desizaun ne’ebé nia foti suspende misa sira hotu (dominical, diária, exekual) iha Igreja parokial ho kapela sira hotu. Husu ba sarani sira atu reja de’it iha uma no halo komiñaun espirituál. Husu ba Amu Lulik sira atu selebra nafatin missa privada (sem assisténsia do povu) hodi reza ba sarani sira nia di’ak.

Desizaun ne’e mós suspende retiru no enkontru sira hotu iha Igreja no via sakra iha loron Sexta feira, 27 Marsu 2020.

“Husu sarani sira halo via sakra iha uma de’it,” Arsebispu salienta.

Misa diária iha kapela sira, semináriu sira, uma relijiaun sira no relijioju klerisai sira ba de’it rejidente sira.

Husu ba Amu Lulik sira hotu ne’ebé hela iha Vigária Dili no Parókia Dare atu ezekuta desizaun hirak ne’e sein rejerva hodi proteje povu husi atake virus corona.

Maske nune’e, Arsebispu husu ba sarani sira hotu atu badinas nafatin halo peneténsia, orasaun no karidade.

“Labele tama iha pániku nia maibé hein nafatin ho laran metin Maromak nia laran luak no nia domin rohan laek ne’ebé ita koko to’o biban ida ne’e,” Arsebispu subliña.

Virus Corona Tama ona iha Timor Leste

Entretantu rejultadu testa ba amostra ka ran husi suspeitu estranjeiru ida ne’ebé foin fila husi rai liur hatudu ona pozetivu hetan virus corona ka COVID-19. Husi kazu ne’e Ministériu Saúde ofisialmente deklara ona virus corona tama tiha ona iha Timor Leste.

Vise-Ministra Kuidadu Saude Primaria, Élia Amaral liuhusi konferénsia ba imprensa, Sábadu (21/03/2020), iha Palásiu das Cinzas, Dili haktuir, despaixu 012/PM/III/2020 Ministériu Saúde mak lidera komisaun prevensaun kontrolu Covid-19 iha Timor-Leste hodi deklara, Timor Leste iha ona kazu ida ba virus corona.

Élia haktuir, oras ne’e dadauk pasiente ne’e tama ona iha izolamentu nia laran no hetan atendimentu di’ak husi médiku sira.

“Ema ne’e foin fila husi rai liur, agora dadauk izola hela iha nia uma, nia kondisaun di’ak oituan,” Élia deklara ba Jornalista sira.

Nia informa, departementu vizilánsia epidimonolojia investiga tiha ona kazu ne’e no halo anália risku ba públiku no ema ne’ebé halo kontaktu ho pasiente ne’e.

Maske nune’e, Élia husu ba públiku atu mantein kalma no labele pániku tanba ministériu saúde halo esforsu hotu ho apoiu parseiru sira nian kontinua haforsa prevensaun no halo atendimentu ne’ebé rápidu ba pasiente ne’ebé pozetivu ona. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.