Aprova OJE 2020 Depende ba Vontade no Forsa Politika iha PN

by -97 views

DILI-Proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020 ne’ebe mai ho montante billaun $1.6 bainhira atu aprova ka la aprova depende hosi vontade no forsa politika Parlamentu Nasional (Parlamentu Nasional).

Jurista timoroan, Avelino Coelho da Silva hatete, debate orsamentu ba tinan 2020 nian dadaun ne’e iha ona prosesu nia laran maibe atu aprova ka la’e ne’e depende hosi politika parlamentu nasional.

“Iha debate ne’e mak ita hare tok, oinsa forsa politika sira iha intendimentu para depois bele aprova orsamentu jeral estadu 2020 nian, maibe dependen ba vontade no forsa politika iha Parlamentu Nasional”, hatete Avelino ba Timor Post via telefone, domingu (05/01).

Tuir nia katak, fundamental hosi orsamentu ne’e ba boa governasaun nian, tanba dezemvolvimentu nasaun nian atu la’o ho diak ne’e depende hosi orsamentu ne’e rasik.

Nia esplika katak foin lalais ne’e Parlamentu Nasional aprova ona debate orsamentu ho karakter urjensia para admite hodi loke debate ne’e lalais.

Tanba ne’e mak, jurista timoroan ne’e sujere ba Parlamentu Nasional se bele aprova ona orsamentu ne’e hodi governu bele hala’o dezemvolvimentu nasaun nian.

“Ha’u hanoin atu aprova ka la aprova ne’e depende ba vontade no forsa politika parlamentar, maibe ita la bele espekula, los ka la’e?” nia husu.

Nia hatete, bainhira Parlamentu Nasional la aprova orsamentu 2020 ne’e ninia konsekuensia direta ba dezemvolvimentu no ekonomia rai laran nian. (oro)

No More Posts Available.

No more pages to load.