Anin Sobu Salaun Pároku no Uma 10 iha Alas

by -315 views

Timor Post (15/12/2020) Anin no udan boot sobu rezidénsia pastoral Parókia Nossa Señora de Fátima Alas no uma komunidade sira nian hamutuk 10 iha Aldeia Ailora Suku Taitudak no Aldeia Knua-Alas Suku Mahaquidan Postu Adminsitrativu Alas, Munisípiu Manufahi.

Akontesimentu ne’e iha Kinta (10/12) iha tuku 15:00 OTL.

“Akontesimentu ne’e rezulta ita nia komunidade sira nia uma hamutuk 10 ho salaun Igreja parókia Alas maka aat”, Pesoál Apoiu Suku (PAS) Suku Mahaquidan, Carlito da Costa informa ba Timor Post iha Alas, Sesta (11/12).

PAS hatutan uma ne’ebé anin sobu balun aat total, balun natoon no balun kmaan. Daudaun ne’e vítima sira taka hela lona hodi hela provizóriu.

Nia adianta dadus vítima sira nian sei haruka ba servisu komité jestaun risku munisípiu Manufahi nian hodi bele tau matan ba vítima sira. Tuir observasaun ekipa jestaun risku dezastre no media tun ona ba iha terenu hodi halo levantamentu dadus iha ba vítima sira.(lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.