Amu Pároku Pásabe: Ami La Kole Hein Avo Nana

by -278 views

Timor Post (20/08/2020)—Amu Pároku Sub-Rejiaun Pásabe, Rejiaun Administrarivu Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA), Augosto Hermenegildo Nunes OFMCON lori sarani no povu iha sub-rejiaun ne’e nia naran hatete, la sente kole hodi hein Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão, tanba maske dook no dalan a’at kontinua halo sakrifísiu ba povu nia moris di’ak.

“Ami hotu hein Avo Nana. Ami hotu prontu simu Avo Nana. Ami la kole hein Avo Nana. Tanba ne’e ami orgullu tebes,” Amu Augosto subliña lia hirak ne’e bainhira reprejenta sarani no povu iha sub-rejiaun ne’e hato’o lia ben-vindu ba prezensa Xanana nian ho Misaun COVID.

Amu lori sarani no povu nia naran sente Xanana nia prezensa iha povu nia leet fó laran metin. Amu dehan, ne’e hatudu grasa Maromak nian ba timoroan tomak liuliu iha sub-rejiaun ne’e, maske dook no dalan aat prezensa Xanana nian importante tebes.

“Lori sarani tomak iha Pásaben sente orgullu tebes tanba maske dook, dalan aat, maibé Avo Nana kontinua mai vizita ami. Ne’e hatudu grasa Maromak nian ba ita hotu,” Amu Augosto subliña.

Iha oportunidade, Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão fó mós obrigadu ba Amu Augosto tanba organiza sorumutu ne’e hatudu ema barak tebes hodi rona misaun ne’ebé nia inisia hanaran Misaun COVID haleu Timor laran.

“Dala barak ko’alia mak misaun karitativa. Ne’e sekundáriu maibé misaun loloos ne’e Misaun COVID. Tanba COVID problema boot tebes ba sosiedade. Ita sorte boot, tanba grasa boot husi Maromak no Rai Lulik, maibé laiha ema ida bele dehan moras ne’e labele mosu iha Timór,” Xanana salienta.

Observasaun Timor Post haktuir, Xanana hala’o vizita tama sai aldeia, suku no postu polísia sira iha área fronteira Oekusi ho Nusa Tenggara Timur (NTT)-Indonézia, populasaun sira simu ho entusiazmu tebes. Populasaun sira konsidera Xanana nu’udar aman nasaun. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.