“Ami husu Atu Imi bele Hakuak malu Fali”

by -111 views

Timor Post (12/11/2020)-Prezidente Komité 12 Novembru, Gregório Saldaha, husu ba lider istóriku sira iha rai Timor-Leste atu hakuak fali malu hodi hala’o dezenvolvimentu.

“Atu dezenvolvimentu iha rai ida ne’e bele lao ho di’ak ami husu ba maun boot sira ne’ebé uluk nomeia ami ba polítika, ami husu atu imi bele hakuak malu fali,” Gregório  iha nia diskursu ba selebrasaun loron Masakre 12 Novembru ba dala 29 iha Semitériu Santa Kruz Dili, Kuarta (12/11).

Nia hatutan hotu-hotu tenke armonia, presiza domin entre Timoroan sira atu nune’e  dezenvolvimentu nasionál bele la’o di’ak no lalais.

Sobrevivente masakre 12 Novembru ne’e  dehan maski hamriik iha partidu polítiku ida-idak, hanesan iha uma boot ida kuadru keta-ketak  maibé respeita malu no rona malu nafatin.

“Dezenvolvimentu atu la’o di’ak save mak rona malu, hamutuk la signifika atu hamate demokrasia. Ha’u hanoin se ita hamutuk demokrasia ne’e  sei susesu liu, demokrasia sai di’ak liután tanba ita la bingka malu no hatún malu lalais”, tenik Saldanha.

Relasiona ho esperiénsia polítika ne’ebé akontese ida sa’e hatún ida, ida seluk sa’e troka hotu kedas tuir nia ita sei la la’o ba oin.

“Husu atu para ona ho vingansa polítika, tanba  povu presiza justisa ne’ebé loos, povu presiza bee moos, povu presiza saúde, edukasaun ne’ebé di’ak, povu presiza infraestrutura sira ne’ebé di’ak, povu presiza uma di’ak, maski la’ós fasil”, dehan Saldanha.(Jornalista : Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.