Amerikanu Kaptura Timoroan Ida iha Aeroportu Nicolau Lobato

by -504 views

Timor Post (28/07/2020)—Amerikanu konsege kaptura timoroan ida iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato, Dili tanba tenta halai tama ba aviaun husi Estadus Unidus Amérika (EUA) ne’ebé atu tula sidadaun sira sai husi Dili.

Tuir kronolojia, timoroan ne’ebe deskonfia husi Ermera ne’e halai tama ba Aeroportu bainhira Aviaun husi EUA para hela iha loron Tersa (28/07/2020) maizumenus tuku 7 dader.

Timoroan ne’e tenta halai tama ba Aviaun laran maka amerikanu haree hetan halo kedas kapturasaun no lori kedas ba entrega ba autoridade sira iha Aeroportu Dili.

Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) ne’ebe fo seguransa iha Aeroportu, halo kedas investigasaun ba timoroan ne’e no rekolla evidensia sira inklui hetan mos kupong SDSB.

Hafoin ne’e, autoridade sira detein kedas sidadaun ne’e iha sela Polisia ida iha Aeroportu hodi kontinua halo investigasaun no submete ba interogatoriu dahuluk iha Tribunal Distrital Dili.

Tuir observasaun Timor Post haktuir timoroan ne’e isin metan morena, hatais faru kor makerek, no kalsa naruk.

Jornalista: Acacio Pinto

No More Posts Available.

No more pages to load.