Tuda Habosok Uma Kakuluk, Vítima Sai ba Liur hasoru Kedas Rama Ambong

by -402 views

Timor Post (21/09/2020)—Akontesimentu iha Domingu (20/09/2020) kalan maizumenus tuku hitu ho balun iha área Praia dos Coqueros, Aldeia 05, Suku Konoro-Dili, vítima ida hetan hana ho rama Ambong husi ema deskoñesidu bainhira sai husi uma laran ba liur hodi haree sé mak tuda uma kakuluk.

Vítima ho naran Eligio Barros, tinan 23, eskola iha Universidade Oriental (UNITAL), husi Suku Aekoni, Postu Administrativu Baguia, Munisípiu Baukau.

Tuir kronolojia, Komandante Daruak Munisípiu Dili, Superentendente Euclides Belo haktuir, vítima iha hela uma laran hemu hela kafé, la kleur rona ema tuda iha uma kakuluk. Tanba ne’e, bainhira vítima sai husi uma laran ba liur, ema hana kedas iha nia kabun parte karuk.

“Suspeitu sira parese lasu hodi tuda fatuk iha uma leten. Depois sira (vítima) sai ba mak sira (suspeitu) sira hana, depois sira halai,” Euclides haktuir ba Timor Post via telefone.

Iha momentu ne’eba, liu-minitu hirak nia laran, polísia to’o kedas iha fatin akontesimentu hodi akompaña evakuasaun vítima ba ospitál no duni tuir suspeitu maibé seidauk hetan kapturasaun.

Kazu ne’e tama ona iha prosesu investigasaun Komandu Munisípiu Dili. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.