Dalan Ilegál Luan, Australia Sei Apoiu Konteiner Ba UPF

by -386 views

Timor Post (10/08/2020)- Vise Ministru Interior Antonio Armindo husu apoiu ba Australia ba apoi konteiner mamuk hodi fasilita lalais servisu Polisia Unidade Fronteira nian iha liña fronteira
Governante rekoñese preokupasaun kona-ba seguransa iha fronteira públiku nian maibé tanba luan demais enkuantu númeru UPF sei menus entaun labele halo buat ida.

“Ita identifika ona fatin kuaze 14 hanesan ne’e, ne’ebé mak ema sempre uza ba halo atividade ilegal, maibé ita ko’alia ona governu Australia liu hosi Embaixada atu nune’e iha tempu imediata ne’e sira bele ajuda ita atu koloka netik konteiner ruma ba fatin ne’ebé mak ita identifika ona ne’e hodi ita bele monta ita nia membru UPF sira balun ba seguransa iha ne’ebá”, adianta Governante.

Vise Ministru adianta governu Australia liu hosi Embaixada hamutuk ho komandu PNTL sira ohin ba hare ona hosi Mota-Ain ba to’o iha Suai Salele atu sira bele hare fatin sira ne’ebé mak sira atu ajuda fo apoi.

“Sei la aumenta tan membru UPF ba iha fronteira tanba fatin (postu) laiha, ne’ebé agora husu lai nasaun doadores sira hodi apoiu fatin mai tiha, mak aumenta membru UPF ba tan”, friza Governante.
Hafoin enkontru ho Primeiru Ministru no Ministru Interior Taur Matan Ruak segunda (10/08) informa dehan Aeroportu no Fronteira rai sira kontinua loke nafatin iha Estadu Emerjénsia agora ne’e.

“Ohin ami enkontru ho Primeiru Ministru hodi deside no konkordánsia katak fronteira ita kontinua loke, hanesan Mota-Ain, Suai no Aeroportu ita kontinua loke maibé kada 17 dias dala ida”, informa Vise Ministru Interior iha entrevista.

Nia esplika razaun loke loron 17 dala ida atu nune’e, loron 14 ema bele kuarentena, loron 15 iha quarantine sira bele sai, depois loron 16 pesoál saúde sira bele halo dezinfeta ba sasán no fatin, atu nune’e loron 17 ne’e seluk bele tama fali.

Antonio esplika exetu ba karreta sira ne’ebé mak lori sasán ka hahán kontinua tama nafatin kada loron kuarta, no sei sai fali iha loron sesta atu nune’e fó espasu ba alfándega sira bele halo sira nia servisu.(Jornalista: Jaime Pires)

No More Posts Available.

No more pages to load.