Komandu Covalima Halo Operasaun Rigorozu iha Fronteira

by -1.139 views

Timor Post (08/08/2020)-Atu prevene pandemia global Covid-19, Komandu PNTL Munisípiu Kovalima hala’o operasaun rigorozu iha dalan ilegál iha liña fronteira rai ho indonézia.

Komandante PNTL Munisípiu Kovalima Superintendente Antonio Maria de Sa, apela hotu ba komunidade hare ema halo movimentu iha dalan ilegál informa ba polisia.

Komandante mós husu Polisia Unidade Patroliamentu Fronteira (UPF) no F-FDTL destakadu iha atu mantein seguransa iha area fronteira ho intensivu no rigorozu liu tan hodi prevene komunidade sira atu labele halo movimentu ilegais.

“Husu Komunidade sira hotu hato’o lalais mai iha parte seguransa ninian bainhira hasoru ema balu hala’o movimentu Ilegais, atu nune’e ita bele halo prosesu ba ema hirak ne’e, hanesan mós asaun ida atu ita bele prevensaun ba Covid-19 ne’e atu labele da’et mai to’o Timor-Leste liuliu ba komunidade Kovalima oan sira, tan ne’e husu mos ba komunidade sira atu nafatin kumpre regras sira ne’ebé mai husi Ministériu Saúde no organizasaun saúde mundiál ninia atu nune’e ita bele evita aan husi Covid-19”, afirma Komandante iha entrevista ho Timor Post (08/08).

Entretantu iha loron 3 Fulan Agostu Governu Liuhosi Reuniaun Konsellu Ministru husu ba Prezidente da Repúblika atu deklara Estadu Emerjénsia Dahaat hodi halo suspensaun no restrisaun ba direitu atu halo sirkulasaun internasionál, direitu ba sirkulasaun no fiksasaun rezidénsia no rezisténsia. No iha loron (06/08/2020) Xefe Estadu Deklara EE-IV to’o loron 4 Fulan Setembru.(Jornalista: Julio Salinas Soares).

No More Posts Available.

No more pages to load.