2021, Governu Loke Tan Estrada iha Laga no Baguia

by -840 views

2021 Governu Halo Ona Estrada Laga Ba Baguia

Timor Post (24/09/2020)- Ministru Obras Públika Salvadór Pires hatete, 2021 Governu halo ona estrada liga Laga-Baguia iha munisípiu Baukau.

“Tinan oin governu atu halo tan estrada kilómetru 240 ital hanesan ne’e no iha pakote sanulu ida hanesan ne’e inklui hanesan Munisípiu Baukau nia Postu Administrativu Laga ba Baguia nian” dehan Salvador ba jornalista sira iha Palasiu Governu, Kinta (24/09).

Governante adianta estrada ne’e nia dezeñu agora daudaun halo hela no fulan Dezembru tinan ida ne’e finaliza no sei implementa iha 2021.

Ministru akresenta  estrada sira ne’ebé mak atu halo iha tinan 2021 mak, Laga- Baguia, Waicala-Laisorulai (Baukau) Manatutu-Laclo no sira seluk tan.

Alende estrada rural Ministru dehan kontinua halo mós estrada nasionál sira tanba ne’e sira sei ko’alia nafatin hodi prepara dezenu no halo negosiasaun ho parte parseiru dezenvolvimentu sira liu-lou Ministériu Finansas hanesan reprezenta governu atu bele mobiliza fundu esterna finansia ba estrada nasionál ba programa reabilitasaun nian, hirak ne’e hotu  depende ba orsamentu ne’ebé atu aloka ba Ministériu Obras Públika iha 2021.

Entretantu tetu orsamentu fiskál tinan 2021 ba Ministériu Obras Públiku hamutuk millaun $ 178.(Jornalista: Jaime Pires)

No More Posts Available.

No more pages to load.