ADVERTISEMENT

Orasaun: “Oxigem Klamar Nian”

Timor Post - Relijiaun
  • Share

Konversa neneik no beibeik fo moris ba konfiansa, amizade no domin!

(Reflexaun badak ba domingo XVII tempo komun. Gen. 18,20-32; sal. 137 (138); Col. 2,12-14; Lc. 11, 1-13)

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Luis Pereira, SJ

Kontexto!

Liturjia domingo ida ne’e nian konvida ita hotu atu aprende saida mak reza no oinsa tenki reza. Eskolante sira husu ba Jesus atu hanorin sira reza no mestre Jesus hanorin sira reza “AMI AMAN”!. Orasaun ne’ebe badak tebes maibe klean lós iha nia konteudo.

Saidá mak orasaun? Orasaun mak komunikasaun ita ema nian ho Nai Maromak Trindade. Ita ema tama kontato ho Nai Maromak Kriador. Ita lori an, hit an iha espirito ba Nai Maromak domin nain. Ita sai ida deít ho Nia. Nuné, orasaun mak sentro ita ema nia moris no moris klamar nian. Papa Pio dehan orasaun mak oxigem ba ita klamar.

Leitura dahuluk husi livro Genesis haktuir mai ita oinsa Abrão konversa ho Maromak hanesan belun ida iha negocio atu kastigo povo cidade rua: Sodoma no Gomorra. Iha konversa ho Maromak ne’e, Abrão hatudu katak nia besik tebes, iha konfiansa total ho Maromak no Maromak mós hatudu katak Nia miserikordioso duni ho nia povo. Maromak rona Abrão ninia orasaun no fo ba nia grasa ne’ebe nia husu/preciza. Nuné, atitude iha orasaun mak persistente no aberta atu dialogo ho Maromak neneik no beibeik.

Lee Mós:
 AcheBispo Fó Bensaun  Ba Cruz Iha Gruta Lequibau

Leitura daruak husi karta Saun Paulo nian ba sarani sira iha Colossenses haktuir konaba batismo. Ita nia batismo IHA no HO Jesus halo ita sai ona Maromak Oan iha Oan Mane Mesak (somos filhos/as no Filho). Tamba ne’e, ita nia esperansa no inspirasaun iha halo orasaun mak ne’e: Nai Maromak laran luak tebes ho ita no ita mak nia oan doben sira.

Leitura datoluk husi Evanjelho Saun Lukas haktuir konaba reza Ami Aman. Formulasaun orasaun badak ida konaba Ami Aman. Iha orasaun ne’e, orador reza, husu no agradece ba Maromak ‘AMAN’ hodi hanoin no rekonhese Maromak Aman mak núdar domin nain no diak rohan laek. Nuné,  ita preciza reza ho domin, ho fuan nakloke, ho atitude intimidade, ho konfiansa tomak no total, ho atitude haraik-an katak Nia ita nia Aman domin nain ne’ebe halo ita sai nia oan sira ho nia Oan Mane Mesak hanesan Saun Paulo haktuir iha leitura dahuluk.

Lee Mós:
Aman Laran Luak Hadomi Ho Domin Rohan Laek “God is good all the times”

Ponto 3 ita bele aprende iha halo orasaun:

  1. KONVERSA/KOMUNIKASAUN IDA!

Orasaun mak ita nia konversa/komunikasaun/koalia ho Maromak no Nia rona ita. Nia mós koalia BA no HO ita no ita mós preciza rona Nia. Ita preciza neneik no beibeik komunika-konversa ho Nia, basá, ho nuné deít mak bele fo moris ba konfiasa, amizade no domin entre ita no Maromak. Orasaun konversa ida entre belun ho belun tama fiar malu, konfia malu no hadomi malu.

  1. HARAIK AN!

Iha orasaun ita rekonhece katak Nai Maromak Trindade mak fonte/sumber ba buat hotu iha ita nia moris. Nuné, ita la vale buat ida, se Nai Maromak laiha ou la ho ita. Tamba ne’e, iha orasaun ita hakrúk ba oin, taka liman núdar sinal haraik-an hodi husu ajuda ba Maromak sentro Moris nian.  Basá, atitude haraik-an mak hatudu orasaun lolós no sincero ida. Haraik-an halo ema rona atento no konversa sincero.

  1. FIAR!
Lee Mós:
Governu Tenke Buka Hatene Konstrusaun Igreja Ai-mutin

Ita reza tamba ita fiar iha Nai Maromak Trindade liu-liu Aman Maromak ne’ebe ita bolu Kriador no domin nain. Ita konvence an ba kbit Nai Maormka nian no konfia iha nia domin no providensia divina. Ema ne’ebe laiha fiar, ho certeza nia la reza. So ema fiar nain deit mak reza.fiar mak ‘chave’ ba asesu komunikasaun lalehan nian. Amen!(lupersj)

Hakerek nain Jesuíta, hela iha Noviciado Manresa, Lahane-Dili no full-time lecturer iha Instituto São João de Brito (ISJB), Kasait-Liquiçá núdar manorin ida!

 1,145 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Orasaun: “Oxigem Klamar Nian”” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: