ADVERTISEMENT

Hakarak Buka Solusaun Sustentavel, Alkatiri Hasoru Prezidente Horta

Mario da Costa - Nasionál
Reportajen : Mariano Abi
Editor : Mario da Costa
  • Share
Eis Primeiru Ministru, Mari Alkatiri, hafoin hasoru malu ho Prezidente Republika, Jose Manuel Ramos Horta, Imajen TP/Mariano Abi

Dili (Timor Post) – Eis Primeiru Ministru (PM), Marí Alkatiri, hafoin enkontru ho Prezidente Repúblika (PR), José Manuel Ramos Horta, iha Palásiu Prezidensiál, Bairru-Pité, Tersa (09/08) ne’e, hatete presiza ko’alia ba malu hodi buka solusaun ida ne’ebé bele sustentavel.

“Ohin ko’alia asuntu barak, tanba ita-nia rai ne’e presiza ita atu ko’alia ba malu, hodi buka solusaun ida ne’ebé bele sustentavel, no ami hotu 70 ital anos ona, nune’e prontu karik iha tinan 5 de’it, ou sei la menus tan karik, atu hadi’a saida mak ita tenke hadi’a, no hametin saida mak ita tenke hametin,” nia dehan hafoin remata enkontru ho Xefe Estadu.

Maibé, nia hatete tenke hamutuk hodi husik hela ba jerasaun aban-bairua, ho situasaun ida ne’ebé labele todan demais. más situasaun ida ne’ebé agora ne’e nian, bei-oan, no jerasaun aban-bairua bele hanoin ba kotuk no bele dehan, bele sente aman no avó sira balu fó an ba mate no serbisu makaas, balu ho entendimentu ida ne’ebé nesesáriu hodi husik mai jerasaun aban-bairua iha rai ida ne’e, ne’ebé tenke banati tuir sira.

“Ohin enkontru ne’e ami ko’alia reflesaun barak tebes, iha tinan 20 nia laran, ita bele dehan, buat hotu-hotu ne’ebé ita halo ne’e loos hotu, ita hanesan ema moris iha tinan 20 nia laran ita hotu seidauk iha esperiénsia atu harii Estadu. Ita halo, halo duni sasán barak, ita tenke hatene katak, tempu agora ita hanoin ba kotuk, maibé atu hateke ba oin”, nia hateten.

Lee Mós:
Amu Domingos Maubere Halo Asaun Kontra Hahalok Deputadu Sira iha Odamatan Boot Parlamentu Nasionál

Nia hatutan “Ha’u foin ko’alia ho Dr. José Ramos Horta hanesan Prezidente Repúblika, ha’u-nia vontade atu ko’alia ho líder hotu-hotu, hodi bele hetan dalan ne’ebé hotu-hotu simu para hateke ba oin”.

Nia haktuir, husi ida ne’e, Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, hatete iha hori-bainrua atu bá vizita nia iha nia Gabinete, maibé eis Primeiru Ministru responde ba Prezidente Repúblika dehan, lae, nu’udar Prezidente Repúblika eis Primeiru Ministru mak ba hasoru Prezidente.

Lee Mós:
Prezidente Horta to'o ona iha Singapura

Enkuantu, hafoin enkontru ho Xefe Estadu, ko’alia mós kona-ba Konsensu Nasionál, husi eis PM ne’e koñese momoos Prezidente Repúblika, katak, hakarak duni buka konsensu.

“Ha’u hatene di’ak Prezidente, tanba Prezidente Repúblika ema ida ne’ebé hakarak duni buka konsensu, no nia mós hatene ha’u, hanesan ema balu dehan, ha’u mak obstákulu la’ós obstákulu mais to’o agora ha’u iha Timor ne’e, sé mak buka konsensu liu mak ha’u duni,” nia hakotu.

 2,328 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Hakarak Buka Solusaun Sustentavel, Alkatiri Has…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: