ADVERTISEMENT

Negosiante iha Merkadu Mau-Mate RAEOA Fa’an Modo Hakdasak Iha Tahu Leten

Mario da Costa - Raeoa
Reportajen : Ermelinda Caet
Editor : Mário da Costa
  • Share
Kondisaun ba Negosiante sira iha Merkadu Mau-mate, RAEOA, imajen Esp.

Dili (timorpost.com) – Negosiante sira iha merkadu tradisionál mau-mate, Suku Naimeco, Postu Administiva Pante Makasar, Munisípiu Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Kusi Ambenu (RAEOA), iha tempu udan fa’an modo no ai-fuan hakdasak de’it iha tahu leten.

“Sim, tuir ha’u haree negosiante ne’ebé iha Merkadu Mau-mate, suku Naimeco, RAEOA kona-ba situasaun no kondisaun atual ne’e impaktu boot”, Negosiante Francisco Ole, dehan ba Timor Post online liuhusi WhatsApp, Kuarta (23/11).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA
Lee Mós:
Atoni-oan Relembra Tinan 23 Masakre BOBO-UFE Tumin

Nia dehan, Merkadu mau-mate ne’e kuandu iha tempu udan negosiante sira ne’ebe fan modo ne’e hakdasak de’it iha tahu leten.

Kondisaun iha Merkadu Mau-mate RAEOA, Imajen Esp.

“Ida ne’e Autoridade RAEOA mak laiha kapasidade hodi tau matan ba situasaun merkadu ida ne’e,” nia hateten.

Nune’e nia dehan, Autoridade RAEOA sira haree hela maibé ladún preokupa ba Merkadu ne’e, maibé sira finze matan delek ou tilun diuk ba negosiante sira ne’ebé fan modo no sasán seluk hakdasak iha tahu leten.

Lee Mós:
STAE RAEOA Distribui Material Eleisaun ba Sentru Votasaun 60

Tan ne’e nia husu ba Autoridade RAEOA atu orienta Sekretariu Rejiaun Asuntu Turizmu, atu bele hakat ba merkadu hodi bele haree no bele kria kondisaun. No nia husu ba Servisu Agua no Saneamentu (SAS), atu bele mai haree edifísiu Saneamentu hodi bele kria kondisaun.

Ikus nia husu mós ba Aturidade RAEOA atu tau osamentu hodi reabilita Merkadu ne’e ou bele haree fali fatin seluk hodi subtitui merkadu refere, tanba tuir nia pontu de vista merkadu refere kloot liu labele akomula negosiante sira husi suku 18, se laiha fatin seluk atu subtitui Governu bele halo negosiasaun hodi sosa rai no natar husi povu Naimeco hodi halo alargamentu ba merkadu refere.

 1,047 total views,  15 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Negosiante iha Merkadu Mau-Mate RAEOA Fa’…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: