ADVERTISEMENT

Prosesu Votasaun iha Aldeia Somotcho Munisipiu Lautem, La’o ho Di’ak

Mateus da Cruz - Lautem
  • Share
Komunidade forma iha sentru votasaun hodi ezerse sira nia direitu votu,Imajen TP/Cardenio Alves

(Reportajen Cardenio Alves/Asistente Editor Hermenegildo da Costa Tilman)

Lauten (Timor Post)- Komunidade sira iha Aldeia Somotcho, Postu-Adminitrativu Lospalos, Munisipiu Lautem hahú ona prosesu votasaun.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

“, Normalmente ita haree votasaun tuir konsiensia no direitu ema ida atu hetan votu, no iha aldeia somotcho komunidade hotu-hotu ho direitu mai votu tuir konsiderasaun no sekreta ba ema ida  “. Hatete husi Xefi aldeia Somotcho, Pedro Cabral, Tersa, (19/04).

Tuir nia, centru votasaun iha munisipiu Lautem, hamutuk 80, liu-liu iha suku Bauro nian, iha fatin centru votasaun rua ida iha Bauro no ida iha Somotcho.

Lee Mós:
CNE : Jeralmente Kampaña Eleitorál La’o ho Di’ak

“, Realidade votu primeiru votasaun ita halao ona prosesu dala-ida ona, nune’e ita hatene ona oinsa tuir prosesu segundu volta ne’e to’o remata, tanba votasaun ida ne’e sai  hanesan baze fundamtenal atu ezerse ita nia direitu ba nasaun no povu hotu-hotu nian”. Nia dehan

Votasaun iha suku Bauro,  iha aldeia ne’en, hanesan Somotcho, Nanana-Foe, Sepelata, Ira-Lafai, Bauro, Lua-Rai, maibe centru votasaun loke iha aldeia rua Mak Somotcho ho Bauro.

Komunidade aldeia Somotcho, Euzebio da Cunha, hatete, votasaun iha aldeia somotcho la’o dadaun, no husi prosesu sira ne’e la’ós obrigasaun ba komunidade ida iha sosiedade atu mai vota, maibe hanesan sidadaun iha direitu hodi mai tuir vota.

Lee Mós:
Prosesu Distribuisaun Material Eleisaun ba Sentru Votasaun Sira iha Timor Laran La’o Ho Di’ak

“, Ha’u hanesan komunidade bain-bain, hau mai vota tuir hau nia hakarak atu hili partidu Fretilin ka CNRT, ne’e privasidade hau nian maibe ha’u iha direitu hodi hili entre kandidatu nain rua hodi bele lidera nasaun ida ne’e ba tinan lima mai”, nia dehan.

Nia hatete, hanesan sidadaun iha demokrasia hodi ba tuir vota, la iha obrigasaun husi partidu ne’ebe deit, vota tuir konsiensia ida ne’e mak demokrasia,

Lee Mós:
Conservation International ho Autoridade Nasionál Sira Sensebiliza Ordenamentu Área Protejida Monte Legumau

“, Hau Nia votu, o Nia votu, sai ita hotu nia votu hodi dezenvolve nasaun no povu nia Moris, tanba ne’e hanesan komunidade aldeia somotcho no mos aldeia seluk iha suku Bauro, hare no hili tuir ita nia matenek no konsiensia atu labele hamosu infiltrasaun “. Nia hakotu. (Lee Notisia Seluk Iha Jornal Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

 260 total views,  6 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Prosesu Votasaun iha Aldeia Somotcho Munisipiu …” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: