ADVERTISEMENT

Oan Soru : “ Prezensa Dewan Solidaritas, Prepara Povu ba Ukun An”

Timor Post - Edukasaun · Ermera
  • Share
Hafoin abertura Membru DSMPPTT Munisipiu Ermera foto hamutuk ho orador sira. (Foto TP/Jaime da Costa)

DILI (Timor Post) – Existensia naran Dewan Solidaritas Mahasiswa Pemuda Pelajar Timor Timur (DSMPPTT) hodi prepara povu Timor-Leste ne’ebé organizadu ona ne’e ba determinasaun ukun rasik an.

“Povu Timor ne’e organizadu ona ho organizasaun oioin ba luta ukun rasik an. Maibé existensia naran Dewan Solidaritas mosu hodi prepara povu sira para hili ho lolos ida ne’ebé maka atu ba ukun rasik an.”

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Lia fuan hirak ne’e hato’o hosi Sekretariu Estadu ba Asuntu Kombatente Libertasaun Nasionál Gil da Costa Monteiro ‘Oan Soru’ iha konferensia Daruak Dewan Mini DSMPPTT ka Konsellu Solidaridade Universitariu Juventude Estudante Timor-Lorosa’e (KSUJETL) iha salaun Paroquial Nosa Senhora da Grasa, Gleno, Sesta, (29/10/2021).

Oan Soru esplika liutan, Dewan Solidaritas nia existe iha Timor laran tomak. Maibé molok naran Dewan Solidaritas mosu, estrutura resistensia formadu ona iha teritorio tomak.

Lee Mós:
Izensaun Propinas, UNITAL Submete Lista Estudante ba MESSK

Tuir Oan Soru, tanba resistensia estruturadu ona maka iha joven sira hamosu sira nia hanoin ho sira nia matenek para bele to’o ba luta ukun rasik an liu husi Dewan Solidaritas.

“Ita bele dehan ita nia povu ne’e em prinsipiu iha teritoriu laran tomak bem organizadu. Maibe ho prezensa Dewan Solidaritas halo ita nia povu sai preparadu,” dehan Oan Soru hodi hatutan.

Tanba buat ida organizadu ho preparadu lahanesan. Katak Oan Soru, Dewan Solidaritas organiza hodi prepara povu nia kumpriendasaun ba vota. Iha organizasaun sira atu fó sira nia votus.

Oan Soru konta, iha tempu resistensia organizasaun oioin ho emblema oioin ne’ebé dala barak halo povu sira iha baze konfuzaun. Nune’e Dewan Solidaritas nia ezistensia iha momentu ne’eba importante ba ukun rasik an.

“Tanba sira bele tama sai ba estrutura hotu-hotu. Dewan Solidaritas akumulla organizasaun oioin. Akumulla organizasaun tama uma-sai uma hodi esplika ho detallu liutan konaba simbolu ne’ebé uza ba urna konsulta popular iha 30 Agostu 1999,” katak Oan Soru.

Lee Mós:
Timoroan Tenke Matenek Uza Smartphone

Iha sikun seluk Prezidente Honorariu DSMPPTT Ermera, Ediu Vitorino Exposto hateten, konferensia Dewan Solidaritas tinan 2021 ne’e atu konsilida fila fali forsa ida Dewan Solidaritas hamutuk iha tinan naruk iha pasadu ne’ebé hola parte iha organizasaun estudante resitensia nian.

Nune’e katak Ediu, hafoin ukun an Dewan Solidaritas rekonsilia fila fali sira nia an liu hosi konferensia ne’ebé hala’o nu’udar edukasaun no rekonsializasaun públiku konaba Dewan Solidaritas nia partisipasaun.

Katak Ediu, membru Dewan Solidaritas dominante iha instituisaun edukasaun husi ensinu basiku to’o ensinu superior no moos dominante iha Polisia Nasional Timor-Leste.

Ediu reafirma, pozisaun Dewan Slidaritas mos hola parte iha organizasaun resitensia ida to’o agora intermus organizasaun Dewan solidaritas seidauk afilia ka delklara ba kualker partidu. Dewan sei nafatin ho nia existensia independente.

Lee Mós:
KO Trava Atividade Graduasaun UNTL

“Membru sira barak tebtebes tama iha partidu ba hanesan individu. La ba haneaan Dewan Solidaristas. Ita bele dehan maske membru sira namkari hela iha partidu sira ne’e iha hela estrutura sira ita nafatin solidu,” katak Ediu hodi hatutan.

Aliende konsilidasaun forsa ba futuru sei hakerek istoria balun iha munisipiu, liu liu konaba lideransa sira no moos autor lideransa resitensia ne’ebé komesa menus ba daudaun. Sei hela ida rua ho ida ne’e tenki kumesa ona ho hakerek livru. (mj8)

 210 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Oan Soru : “ Prezensa Dewan Solidaritas, Prepa…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: