ADVERTISEMENT

AM Bobonaru Planu Harii Jardín Balibo Five

Mario da Costa - Bobonaro
Reportajen : Vidal Amaral
Editor : Marcos Fernandes
  • Share
Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaru, Ernesto de Oliveira Barreto, Imajen TP/Vidal Amaral.

BALIBO (timorpost.com) – Presidente Autoridade Munisípiu (PAM), Bobonaru Ernesto de Olivera Barreto, promete sei konstrui jardín Balibo Five hanesan fatin turizmu, no ida ne’e tama iha planu prioridade 2023 nian.

Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaru, Ernesto de Olivera Barreto, hatete planu ne’e iha, tékniku no sei rekruta tan tékniku 18, mai hamutuk tan ho tékniku senior sira, atu halo jardín ida iha fatin ida ne’e, maibé depende ba orsamentu ne’ebé atribui mai iha munisípiu, maibé sei la nonook.

“Depois de komemora loron ida ne’e, ha’u sei tuur hamutuk ho ha’u nia tékniku sira, atu ko’alia saida mak atu halo iha rai Balibo, nune’e, ami sei propoin ba nasionál atu haree asuntu ne’e, tanba fatin ida ne’e istóriku no Turizmu”, nia hatete  ba Jornalista sira iha Balibo, Sábadu (15/10).

Prezidente Autoridade ne’e reforsa, Balibo Five sai fatin istória ida ba Timor Leste. Tanba ne’e mak tenke dezenvolve di’ak liu tan, nune’e sai imajen ida hodi hatudu ba mundu.

Lee Mós:
PR Horta: Joven Timoroan Toba Iha Jardín Tanba La Rona Governu

“Ohin ha’u haree ona, ba oin ita labele sai hanesan ne’e nafatin, ita labele dada lona beibeik, tanba ne’e imajen nasaun nian, liu-liu ne’e dalan protokolu ho nasaun viziñu Indonézia, tanba ne’e presiza dezenvolve fatin sira ne’e ho di’ak”, PAM Promete.

Hanesan Prezidente Autoridade, iha mós Planu, maibé planu ami nian ne’e limete, karik 2023, tama ba podér lokál konserteza orsamentu ne’e boot uitoan ona, sei tau prioridade ba Balibo Five.

Lee Mós:
Eskola Sekundáriu St. Agostinho Bobonaru Seidauk Hetan Atensaun husi Governu

“Tanba ita temi Balibo Five, ita la’ós tuur-tuur ne’e mosu, ne’e tanba liuhusi funu naruk ida ke jornalista na’in lima mate, tanba militár Indonézia oho iha ne’e, tanba hakarak fó vida ba rai ida ne’e no ohin loron komemora ba dala 47”, nia afirma

 1,061 total views,  15 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “AM Bobonaru Planu Harii Jardín Balibo Five” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: